joomla statistics

2015  MREŽENJE ZA ZGODNJO OBRAVNAVO OTROK Z DOWNOVIM  SINDROMOM

Na razpisu Norveškega finančnega mehanizma smo pridobili sredstva za izvedbo projekta  zgodnje obravnave (ZO), ki ga je društvo izvajalo od 1.1.2015 do 31. 12. 2015. Partnerji v projektu so bili Zveza Sožitje in Društvo za kulturo inkluzije, oba iz Ljubljane.

V okviru projekta smo sodelovali z Izobraževalnim centrom PIKA, Ljubljana v okviru katerega je bil organiziran uvodni praktikum za izvajalke/ce  v obsegu 70 pedagoških ur. Ta del programa je koordinirala dr. Branka D. Jurišić. Društvo je organiziralo izvajanje ZO v treh centrih ( Ljubljana, Maribor, Murska Sobota) in ga izvajalo tudi v Kranju, Novem mestu in na Ptuju. V okviru programa so se starši organizirali kot skupina za samopomoč v Ljubljani in v Mariboru.

Društvo je v okviru projekta pripravilo tudi dobro obiskano okroglo mizo o problemih mreženja za zgodnjo obravnavo.

S projektom je društvo doseglo krepitev strokovnih kapacitet za izvajanje zgodnje obravnave otrok z Downovim sindromom s pomočjo organizacije strokovnega izpopolnjevanja za strokovnjake, ki takšne obravnave izvajajo.

Projekt je zagotovil izvajanje  ZO  za več otrok z Downovim sindromom z ustanovitvijo treh novih lokalnih centrov za zgodnjo obravnavo.

Projekt je omogočil boljše mreženje med ključnimi nevladnimi organizacijami na področju skrbi za ljudi z motnjo v duševnem razvoju. Poleg organizacij, ki v projektu sodelujejo kot partnerji, smo tesno sodelovali tudi z lokalnimi nevladnimi organizacijami (lokalna društva Sožitje).

Zgodnja obravnava kakor je bil  izvajana  v okviru projekta, je usmerjena v celotno družino in ne le v otroka z Downovim sindromom. Zato  je predstavljal projekt  konkretno pomoč družinam z otroki z Downovim sindromom.

Projekt je nedvomno pripomogel h kasnejšim prizadevanjem, da se ZO uredi na zakonodajni ravni; to pa je pripeljalo do sprejetja zakona o ZO leta 2018.

Dodatne informacije o projektu in literatura o ZO je dostopna na spletni strani društva.

 

2015 – 2017 EVROPSKI PROJEKT »ZDRAVI DS« (ang.»HEALTHY DS«)

Društvo Downov Sindrom Slovenija je sodelovalo v evropskem projektu HEALTHY DS (www.healthyds.eu) , v katerem smo razvili  program usposabljanja, namenjen osebam z Downovim sindromom, njihovim družinam in strokovnjakom, ki so osredotočeni na promocijo zdravih življenjskih navad in avtonomije ljudi z DS, s čemer se izboljšuje kakovost njihovega življenja. Program  je razvil uspešno metodologijo za usposabljanje oseb z Downovim sindromom,  družin in strokovnjakov  za zdrav življenjski slog.

V projektu so sodelovala tudi druga združenja, ki delujejo na področju podpore oseb z Downovim sindromom: Associação portuguesa de portadores de trissomia 21, Appt21

(Portugalska), Down egyesület (Madžarska) in Asociatia Langdon Down Oltenia Centrul

Educational Teodora, Aldo-cet (Romunija). sodelavci Fundación lluis Alcanyis z Univerze v Valenciji ,Španija, so sodelovali kot strokovnjaki s področja nutricionistike, Technological institute IAT (Nemčija) pa kot strokovnjaki za razvoj orodij informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki so prilagojena osebam z  motnjami.

Med projektom, ki smo ga izvajali od septembra 2015 do avgusta 2017,  smo razvili gradiva za zagotovitev zdravega življenjskega sloga, zlasti zdrave prehrane. Gradiva omogočajo usposabljanje ljudi z DS za ta namen, razvili pa smo tudi platformo za učenje, ki  olajša   usposabljanje. V pilotnih dejavnostih, ki smo jih razvili, je sodelovalo  do  40 oseb z Downovim sindromom, družin in strokovnjakov v vsaki sodelujoči državi, s čemer smo preskusili metodologijo projekta in dosegli prvi neposredni učinek.

Po zaključku projekta  sta omenjena metodologija in spletna platforma za izvedbo dostopni vsem evropskim deležnikom, ki so zainteresirani za izboljšanje kakovosti življenja ljudi z Downovim sindromom. Obe orodji sta dostopni tudi v slovenskem jeziku.

Projekt Zdravi DS je bil financiran iz programa Erasmus+ Evropske Unije.

Dodatne informacije so na voljo na www.healthyds.eu , tudi v slovenščini.

 

2017 – 2022  KREPITEV SOCIALNIH VEŠČIN IN POKLICNIH KOMPETENC OTROK IN MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI

Društvo je pomladi 2017 sooblikovalo konzorcij  za prijavo na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine«.V konzorciju sodelujejo: IRIS -  center za izobražeanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne (koordinator) ,  Center Janeza Levca , oba iz Ljubljane, Osnovna šola Gustava Šiliha iz Maribora, društvo Vesele nogice iz Laškega in Društvo Downov sindrom Slovenija. Konzorcij je bil uspešen na razpisu in pridobil operacijo (projekt) »Krepitev socialnih veščin in poklicnih kompetenc otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami«.

V projektu kozorcijski partnerji izvajajo aktivnosti, ki naj mladim s posebnimi potrebami, zlasti slepim, slabovidnim, telesno oviranim in tistim z motnjo v duševnem razvoju omogočijo pridobitev socialnih veščin in poklicnih kompetenc predvsem na področju turistične dejavnosti.

Vsak izmed partnerjem ima opredeljene svoje aktivnosti; društvo Downov sindrom Slovenija ima nalogo izvajati delavnice, s  pomočjo katerih bomo ugotovili, kakšno znanje imajo mladostniki z motnjo v duševnem razovju, predvsem tisti z Downovim sindromom,  o mestu in okolici, v kateri živijo. S pomočjo teh informacij bo projektna skupina oblikovala besedilo in slikovno gradivo za izdelavo turističnega vodiča Ljubljane za skupino ljudi z Downovim sindrom ali drugo motnjo v duševne razvoju.

Pri svojem delu se je društvo povezalo z zavodom RISA, ki  se posveča izdelavi gradiva za lahko branje in z Geodetskim  inštitutom , ki bo prispevalo gradivo za ustrezni načrt mesta.

Trenutno poteka delo v delavnicah – v Ljubljani in v Kranju, kjer ugotavljamo, kakšno znanje o mestu imajo mladostniki z DS ali drugo motnjo v duševnem razvoju. Na podlagi  tu zbranih informacij bo projektna skupina s pomočjo  zavoda RISA in Geodetskega inštituta pripravila besedilo  turističnega vodiča  za mesto Ljubljana. To besedilo bomo nato preskusili glede njegove primernosti na delavnicah, na katerih bodo sodelovali ljudje z DS ( ali drugo motnjo v duševnem razvoju).

 

2017 – 2019 VIRTUALNI DS – VIRTUAL DS

Jeseni 2017 je društvo v konzorciju več evropskih nevladnih organizacij pridobilo projekt »Virtualni DS« v okviru programa Erasmus plus.

Projekt VIRTUAL DS bo spodbujal inkluzijo posameznikov z Downovim sindromom ter s tem skušal širiti njihove zaposlitvene priložnosti s pomočjo inovativnega integrativnega pristopa. Projekt želi okrepiti dostop, udeleženost ter učne dosežke učencev s primanjkljaji (posameznikov z Downovim sindromom) z vidika zaposlitvenih kompetenc, ki naj zmanjšujejo razlike v učnih izidih.

Projekt, katerega koordinator je društvo Fundacion Asindown (Španija) se bo osredotočal na usposabljanje posameznikov z nižjimi sposobnostmi, kar vključuje spodbujanje učenja in usposabljanja na delovnem mestu ter zagotavlja učinkovite in integrirane storitve.

Med projektom, ki se  izvaja od septembra 2017 do septembra 2019, bo konzorcij razvil odprte in inovativne prakse digitalne dobe, ki se osredotočajo na uporabo IKT orodij (NAVIDEZNA RESNIČNOST) s strani posameznikov z Downovim sindromom tako, da bo izdelal prilagojene učne materiale in orodja, kakor tudi podporo, ki bo omogočala njihovo učinkovito rabo. Približno 20 posameznikov z Downovim sindromom, njihovi mentorji na delovnem mestu (»job trainers«) in predstavniki podjetij v vsaki sodelujoči državi bodo sodelovali pri oceni rezultatov projekta ter s tem omogočili viden učinek dejavnosti projekta.

Ocenjevalne aktivnosti, ki bodo trajale 4-5 dni, bodo vključevale resnične izkušnje, pridobljene v podjetjih z namenom, da se v okviru projekta izvede ocena v projektu razvitih delovnih kompetenc ter s tem pokaže podjetjem, da lahko ljudje z Downovim sindromom izkažejo primerno produktivnost.

Konzorcij sestavljajo tudi druge organizacije iz več evropskih držav, ki podpirajo osebe z Downovim sindromom: DRUŠTVO DOWNOV SINDROM SLOVENIJA, DDSS (Slovenija), ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PORTADORES DE TRISSOMIA 21, APPT21 (Portugalska), ALDO-CET (Romunija). Sodelovala bo tudi organizacija STATUS EMPLOYMENT, nevladna organizacija z bogatimi izkušnjami na področju podpornega zaposlovanja, ter IMAGINA RV, zasebno podjetje, specializirano na razvoj učnih vsebin v Navidezni Resničnosti.

Postani član

Kot naš član se lahko udeležite seminarjev, delavnic, predavanj, srečanj in drugih aktivnostih.

Postani član